Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1   Report Post  
Old January 1st 11, 12:38 AM posted to rec.games.chess.computer
external usenet poster
 
First recorded activity by ChessBanter: Jan 2011
Posts: 1
Default International Economic Reserach and Development

International Business Management Standard and Policy in Outsourcing
(ENG)
For a business to maintain a specified level of activity over many
years of success, it requires that the stadium for the area of
development and more effective at certain times where indications are
that improved transparency is required. For the longer term to have a
flexible design business, it takes usually a dynamic within different
business areas. With a dynamic development process, such as a front to
meet the challenges ahead, so usually works innovation areas to
identify opportunities as a kind of business strategy which it states
a form to the business plan. With this method, so you always have
whatever business a number of opportunities for development and growth
increases met for action. For new start companies, this is above all
an invaluable part of its business plan, rapidly and effectively
identify and implement new opportunities with a low capital cost and
thereby creating new products and services from one kind of resource
database. In America this is called 'outsourcing' and the definition
of outsourcing is a rapidly growing industry of specialty
decentralized outsourcing companies whose activities are often similar
to the structure that investment banks use to secure capital in
organizations. A typical character of an outsourcing company is to
find business solutions for turnkey concepts and tailor-made business
concept. There are a number of activities for such an undertaking, by
which a business, therefore, receive no special factors for the
development and growth. You could say that these activities also are
specialized segments of the financial analysts who have chosen to pick
out a specific area from the regular banking operations, and focused
only on developing the outsourcing area an area of expertise for
development institutions and a number of jurisdictions. By maintaining
a structure for its network of collaborations such as banks, insurance
companies, government agencies, analysts, and advisory lawyers as this
sector has now a most remarkable development in structured growth
categories. It is then by the outward-raising activities which often
restricts a consultancy business in outsourcing and characterizes an
investment bank or a financial institution. In the wake of the
capitalist world, there are always these types of collaboration on
various levels to represent the structure of a most profitable
industry to one of tomorrow's key business areas for small-and medium-
sized businesses to maintain a position and continue to evolve. The
position which has an identity in the future in the international
world that we live in where there is no guarantee in the long run for
someone to just leaned back to watch as a sector development and
modernization. This analysis is usually originates from a small but
significant indication. There is also a marked difference to this
community is in direct interaction of a so-called 'bailout' or a
'national reform efforts' to whether it is a regional development
factor. That it will set aside a very substantial capital for this
restructuring and the capital will come from somewhere is quite clear.
That what this is about is in the end the of the levels of the
established industry that choose to comply with and so also appear on
the development of future growth which is necessary to collect an
entire business structure. I think many industrial areas will be for a
very long time searching for analysis of what it is that prevents the
growth will accelerate. It is in this movement that outsourcing
companies are a proactive approach to securing national and
international growth.Internationell Affärsutvecklings Standard och Policy inom Outsourcing
(SE)
För att en affärsverksamhet skall kunna bibehålla en angiven
verksamhetsnivå under många framgångsrika år så krävs det att arenan
för verksamhetsområdet utvecklas och effektiviseras vid särskilda
tidpunkter där indikationer tyder på att en förbättrad insyn
erfordras. För att man på längre sikt skall kunna ha en flexibilitet
utformad affärsverksamhet så krävs det oftast en dynamik inom olika
affärsområden. Med en dynamisk utvecklingsprocess, så som en front för
att möta framtidens utmaningar, så fungerar oftast innovationsområden
för att identifiera möjligheter som en slags affärsstrategi vilken man
uppger en form åt i affärsplanen. Med denna metod så har man alltid
oavsett affärsområde en rad möjligheter till utveckling och
tillväxtökningar tillgodosett för åtgärdsområden. För nystartsföretag
är detta framförallt en ovärderlig del i dess affärsplan, att snabbt
och effektivt kunna identifiera och implementera nya möjligheter med
en låg kapitalkostnad och på så sätt skapa nya produkter och tjänster
utifrån en slags resursdatabas. I Amerika kallas detta för
'outsourcing' och definitionen för outsourcing är en snabbt växande
industri av specialliserade outsourcingföretag med verksamheter som
oftast liknar den struktur som investeringsbanker använder sig av för
att säkra kapital i verksamheter. En typisk karaktär av ett
outsourcingföretag är att utröna affärslösningar till nyckelfärdiga
koncept och skräddarsydda affärskoncept. Det finns ett antal
verksamhetsområden för ett sådant företag varigenom en således
verksamhet uppbär några särskilda faktorer för utveckling och
tillväxt. Man kan säga att dessa verksamheter också är specialiserade
segment av finansiella analytiker som valt att plocka ut ett specifikt
område ifrån den vanliga bankverksamheten och enbart fokuserat på att
utveckla outsourcing området till ett expertområde för
utvecklingsinstitutioner och en rad myndighetsområden. Genom en
bibehållen struktur för dess nätverk av samverkansformer så som
banker, försäkringsbolag, myndigheter, analytiker, och rådgivande
jurister så har denna sektor nu en alldeles enastående
utvecklingspotential i strukturerade tillväxtkategorier. Det är
sedermera den utåtgörande verksamheten som oftast begränsar en
konsultverksamhet inom outcourcing och som karaktäriserar en
investeringsbank eller en finansiell institution. I spåret av den
kapitalistiska världen så finns också alltid dessa samverkansformer
för olika nivåer för att utgöra den strukturen i en mest lönsam
industri till ett av framtidens viktigaste affärsområden för små-, och
medelstoraföretag att bibehålla en position och att vidareutvecklas.
Den ståndpunkt som har en identitet i framtiden i den internationella
värld som vi lever i där finns ingen garanti på längre sikt för någon
att enbart tillbakalutat se på när en sektor utvecklas och
moderniseras. Denna analys är oftast hämtad ur en liten men mycket
betydande indikation. Det är också en markant skillnad till om denna
samhällsutveckling sker i direkt samverkan för en sk 'bailout' eller
ett 'nationellt reformarbete' till om det är en regional
utvecklingsfaktor. Att det kommer avsättas ett mycket omfattande
kapital för denna strukturomvandling och att det kapitalet kommer att
tas någonstans ifrån står helt klart. Det vad som här handlar om är i
slutänden den om vilka nivåer av den etablerade industrin som väljer
att följa med och så också framträda den utvecklingen för en framtida
tillväxt vilken är nödvändig för att uppbära en hel affärsstruktur.
Jag tror att många industriområden kommer att under en mycket lång tid
söka efter analyser för vad det är som hindrar en tillväxt att ta
fart. Det är i denna rörelse som outsourcing företagen är ett
förebyggande grepp för att nationellt och internationellt säkra en
tillväxt.
Vi kan hjälpa ert företag att utröna en ny affärslösning och vi
arbetar som externa konsulter.
För att kontakta oss för mer information och rådgivning om
outsourcing

Giuen Invest Management Offshore Ltd. London, UK

Kontakt: Roger K. Olsson


Media Center: http://mixet.se

Sevicestart: http://se.servicestart.com?afflnk=412

International Foundation & Charity: http://www.unicef.se/egna-insamlingar/mixetgiveaway
Reply
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnAll times are GMT +1. The time now is 08:38 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2019 ChessBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Chess"

 

Copyright © 2017